Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gornja Vežica

OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VEŽICA

KLASA: 007-03/24-01/1

URBROJ:2170-01-58-24-01

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3. i članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 -RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i članka 96. i 98. Statuta Osnovne škole Gornja Vežica, Školski odbor Osnovne škole Gornja Vežica dana 14. lipnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gornja Vežica

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

  Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1. točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

  Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

  Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi  
  • dokaz o državljanstvu  
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita  
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigurąnje
  • dokaz o radnom iskustvu — potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova  
  • program rada za mandatno razdoblje  
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)  
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)

  Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

  Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a dokazuju se na sljedeći način:

  1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se ispravom o stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom, osobom izjava kandidata ovjerena od javnog bilježnika),
  2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se uvjerenjem, certifikatom, potvrdom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, osobnom izjavom kandidata ovjerenom od javnog bilježnika
  3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata ovjerena od javnog bilježnika.

  Ako kandidat dostavi više različitih dokaza o dodatnim kompetencijama poznavanje stranog jezika i osnovne digitalne vještine, u obzir se uzima samo jedan dokaz po kompetenciji.

  Ako kandidat dostavi više različitih dokaza o dodatnoj kompetenc1J1 Iskustvo rada na projektima u obzir se uzima samo jedan dokaz koji donosi najviše bodova prema odredbi članka 99. Statuta Osnovne škole Gornja Vežica.

  Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21,156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

  (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21,156/23) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

  Prijavom na natječaj kandidati daju Školi privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Osnovne škole Gornja Vežica.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Gornja Vežica, Gornja Vežica 31. 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati”

  OBAVIJEST O RADOVIMA

  Poštovani roditelji, učenici i mještani Gornje Vežice, Kao što ste i sami vidjeli u okolišu škole izvode se radovi, rekonstrukcija cjevovoda iz toplane. Ovim putem Vas pozivamo na povećanu pažnju prilikom dolaska i odlaska iz škole, a sve radi sigurnosti. Nadamo se da...

  Budući događaji

  Očekuju nas

  • Proslava Dana škole
  • Prezentacija školskog projekta Vještine 21. stoljeća
  • Upisi u prvi razred srednje škole

  19. prosinca 2023. – lipnja 2024.

  Vještine 21. stoljeća

  Školski projekt koji uključuje sve učenike i učitelje škole u odabranim kreativnim radionicama.

  Svibanj 2024.

  Svečana proslava Dana škole

  Svečanom priredbom i finalom nogometnog turnira obilježiti ćemo ovogodišnji Dan škole.

  Skip to content